Circa 3% van de Nederlandse huishoudens heeft in de afgelopen twee jaar te maken gehad met een fout in een basisregistratie. Meestal gaat het hierbij om fouten in de naam-, adres- of persoonsgegevens, inkomen of woning. Meer dan de helft daarvan geeft aan dat ze hinder hebben ondervonden. Het kan om ergernis gaan, maar ook om verkeerd berekende toeslagen of aanslagen, met alle gevolgen vandien.

Voor de uitvoering van overheidstaken is het essentieel om over betrouwbare basisgegevens van personen te beschikken. Uitgangspunt van het stelsel van basisregistraties is dat gegevens eenmalig worden ingewonnen en daarna meervoudig worden gebruikt. Dit is de kracht van de basisregistraties, maar onderzoek laat zien dat dit tevens een kwetsbaarheid is. Fouten in de basisregistraties verspreiden zich door dit uitgangspunt immers naar vele andere registraties en instanties, met ingrijpende gevolgen voor burgers. De Nationale Ombudsman en de Algemene Rekenkamer willen het liefst een centraal punt waar burgers hun gegevens kunnen laten aanpassen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft dit daarom onderzocht.

Problemen

Een meerderheid (55%) is tevreden over hoe ze zijn geholpen door de overheidsorganisatie. Drie op de tien (29%) zijn ontevreden, vaak omdat men ‘van het kastje naar de muur’ is gestuurd. In de regel voelt men zich desondanks serieus genomen, al vindt men ook dat het veel tijd kost om de fout te herstellen.Voor de grote meerderheid (87%) van de mensen die actie hebben ondernomen om iets aan de fout te doen, geldt dat ze goed weten met welke organisatie ze contact moeten opnemen. De meeste van deze mensen (70%) nemen contact via de telefoon. De gemeente (32%) en de Belastingdienst (33%) worden het meest benaderd. Van de tien fouten zijn er zes na één of twee contacten opgelost. Echter voor twee van de tien fouten zijn vijf of meer contacten nodig.

Met welke persoonlijke gegevens is er een fout gemaakt in de hiervoor beschreven situatie?

Oplossing

Een centraal correctiepunt wordt spontaan meerdere keren genoemd.

  • Als wordt gevraagd wat een goede oplossing zou zijn om fouten in persoonlijke gegevens te laten herstellen lopen de antwoorden zeer uiteen.
  • Sommige mensen willen meer mogelijkheden met DigiD en fouten zelf online kunnen rechtzetten, anderen vinden simpelweg dat de huidige organisaties beter hun best moeten doen.
  • Uit de open antwoorden blijkt ook dat er regelmatig gehint wordt naar een centraal correctiepunt.

De meningen zijn enigszins verdeeld over de komst van een centraal correctiepunt. Ruim de helft (58%) van de ondervraagde mensen (die te maken hadden met een fout in een basisregistratie) denkt dat ze beter geholpen zouden zijn als er een centraal correctiepunt zou bestaan. Deze groep verwacht vooral dat dit het proces van herstel sneller, gemakkelijker en duidelijker maakt. De mensen die geen voorkeur hebben voor een correctiepunt geven overwegend aan dat het proces van herstel nu al vlekkeloos verliep (33%).

En nu?

Met deze uitkomsten is het de vraag of de overheid de stap naar zo’n centraal correctiepunt gaat maken. De oplossing dat mensen zelf met DigiD of een ander inlogmiddel die fouten zelf online kan rechtzetten, zou uiteraard ook een mooie oplossing zijn. Dat past ook beter bij de digitale ambities van de overheid. We houden het in de gaten. Tot die tijd… de domeinnaam centraalcorrectiepunt.nl is nog vrij 🙂